نگارش 18


باسمه تعالیبرای دریافت نگارش 17.4 سیستم دانا دوره متوسطه دوم و نگارش 9.1 مراکز پیش دانشگاهی و 5.2 مراکز راهنمایی آموزش از راه دور می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نماییدنکته : قبل از دریافت نگارش ، از برنامه ذخیره گرفته و بعد از دریافت نگارش حتما بروزآوری پایگاه را انجام داده و تغییرات مربوط به نصب هر نگارش را مطالعه فرمایید.آخرین تغییرات موجود در نگارش 17.4 رفع برخی از نواقص گزارش شده
باسمه تعالیبرای دریافت نگارش 17.1 سیستم دانا دوره متوسطه دوم و نگارش 9.1 مراکز پیش دانشگاهی و 5.1 مراکز راهنمایی آموزش از راه دور می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نماییدنکته : قبل از دریافت نگارش ، از برنامه ذخیره گرفته و بعد از دریافت نگارش حتما بروزآوری پایگاه را انجام داده و تغییرات مربوط به نصب هر نگارش را مطالعه فرمایید.آخرین تغییرات موجود در نگارش 17.1 دریافت مشخصات فردی و ثبت نام دانش آموزان
باسمه تعالیبرای دریافت نگارش 17.7 سیستم دانا دوره متوسطه دوم و نگارش 9.4 مراکز پیش دانشگاهی و 5.5 مراکز راهنمایی آموزش از راه دور می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نماییدنکته : قبل از دریافت نگارش ، از برنامه ذخیره گرفته و بعد از دریافت نگارش حتما بروزآوری پایگاه را انجام داده و تغییرات مربوط به نصب هر نگارش را مطالعه فرمایید.آخرین تغییرات موجود در نگارش 17.7 - (95/11/02)آخرین تغییرات در بخش دریافت سوابق
باسمه تعالیبرای دریافت نگارش 17.5 سیستم دانا دوره متوسطه دوم و نگارش 9.2 مراکز پیش دانشگاهی و 5.3 مراکز راهنمایی آموزش از راه دور می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نماییدنکته : قبل از دریافت نگارش ، از برنامه ذخیره گرفته و بعد از دریافت نگارش حتما بروزآوری پایگاه را انجام داده و تغییرات مربوط به نصب هر نگارش را مطالعه فرمایید.آخرین تغییرات موجود در نگارش 17.5 رفع اشکال دریافت اطلاعات از سناد در مدارس آم
باسمه تعالیبرای دریافت نگارش 18.2 سیستم دانا دوره متوسطه دوم و نگارش 10 مراکز پیش دانشگاهی و 6 مراکز راهنمایی آموزش از راه دور می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نماییدنکته : قبل از دریافت نگارش ، از برنامه ذخیره گرفته و بعد از دریافت نگارش حتما بروزآوری پایگاه را انجام داده و تغییرات مربوط به نصب هر نگارش را مطالعه فرمایید.آخرین تغییرات موجود در نگارش 18.2 · آخرین تغییرات در بخش دریافت سوابق از سیس
باسمه تعالیبرای دریافت نگارش 10.1 دوره ابتدایی می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نماییدنکته : قبل از دریافت نگارش ذخیره و بعد از دریافت آن حتما بروزآوری پایگاه را انجام دهید آخرین تغییرات موجود در نگارش 10.1 -  (95/11/11)· رفع مشکلات گزارش شده
باسمه تعالیبرای دریافت نگارش 10.2 دوره راهنمایی می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نماییدنکته : قبل از دریافت نگارش ذخیره و بعد از دریافت آن حتما بروزآوری پایگاه را انجام دهید.تغییرات موجود در این نگارش :- رفع برخی از اشکالات گزارش شده
باسمه تعالیبرای دریافت نگارش 18.1 سیستم دانا دوره متوسطه دوم و نگارش 9.9 مراکز پیش دانشگاهی و 5.9 مراکز راهنمایی آموزش از راه دور می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نماییدنکته : قبل از دریافت نگارش ، از برنامه ذخیره گرفته و بعد از دریافت نگارش حتما بروزآوری پایگاه را انجام داده و تغییرات مربوط به نصب هر نگارش را مطالعه فرمایید.آخرین تغییرات موجود در نگارش18.1 رفع مشکل ایجاد شده در مدارس بزرگسال در
باسمه تعالیبرای دریافت نگارش 17.9 سیستم دانا دوره متوسطه دوم و نگارش 9.7 مراکز پیش دانشگاهی و 5.7 مراکز راهنمایی آموزش از راه دور می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نماییدنکته : قبل از دریافت نگارش ، از برنامه ذخیره گرفته و بعد از دریافت نگارش حتما بروزآوری پایگاه را انجام داده و تغییرات مربوط به نصب هر نگارش را مطالعه فرمایید.آخرین تغییرات موجود در نگارش 17.9آخرین تغییرات در بخش دریافت سوابق از سیستم ف
باسمه تعالیبرای دریافت نگارش 17.7 سیستم دانا دوره متوسطه دوم و نگارش 9.4 مراکز پیش دانشگاهی و 5.5 مراکز راهنمایی آموزش از راه دور می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نماییدنکته : قبل از دریافت نگارش ، از برنامه ذخیره گرفته و بعد از دریافت نگارش حتما بروزآوری پایگاه را انجام داده و تغییرات مربوط به نصب هر نگارش را مطالعه فرمایید.آخرین تغییرات موجود در نگارش 17.8 - (95/11/09)اضافه شدن گزینه ابطال ثبت نام برای
باسمه تعالیبرای دریافت نگارش 10.1 دوره راهنمایی می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نماییدنکته : قبل از دریافت نگارش ذخیره و بعد از دریافت آن حتما بروزآوری پایگاه را انجام دهید.تغییرات موجود در این نگارش :- رفع برخی از اشکالات گزارش شدههمکاران محترم برای رفع برخی از نواقص موجود می طلبد که یک بار دیگر بعد از دریافت و نصب نگارش جدید ، از سامانه سناد اطلاعات مدرسه خویش را دریافت دارند  
باسمه تعالیبرای دریافت نگارش 17.6 سیستم دانا دوره متوسطه دوم و نگارش 9.3 مراکز پیش دانشگاهی و 5.4 مراکز راهنمایی آموزش از راه دور می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نماییدنکته : قبل از دریافت نگارش ، از برنامه ذخیره گرفته و بعد از دریافت نگارش حتما بروزآوری پایگاه را انجام داده و تغییرات مربوط به نصب هر نگارش را مطالعه فرمایید. آخرین تغییرات موجود در نگارش 17.6 (95/10/28)· آخرین تغییرات در بخش دریافت سو
باسمه تعالیبرای دریافت نگارش 10 دوره راهنمایی می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نماییدنکته : قبل از دریافت نگارش ذخیره و بعد از دریافت آن حتما بروزآوری پایگاه را انجام دهید.تغییرات موجود در این نگارش : در برخی از مدارس مشاهده شده که پس از دریافت سرویس ها از سناد در قسمت چاپ لیست کلاس ها در هر پایه فقط دروس مربوط به یکی از کلاس ها نمایش داده می شوند . برای رفع این مشکل فقط کافیست تا این مدارس با نگار
باسمه تعالی از آنجایی که در نگارش 9.8 در دریافت و ثبت اطلاعات موجود در سامانه سناد و تغییراتی که در برخی از فیلدها به صورت دستی توسط همکاران ایجاد شده ، بخشی از اطلاعات قادر به پردازش نهایی نبوده  و سیستم مدارس توصیفی را با مشکلاتی از قبیل حذف برخی از اطلاعات و هم چنین تصاویر دانش آموزان پایه های هشتم و نهم مواجه خواهد نمود لذا از آن دسته از همکارانی که تاکنون نگارش 9.8 را دریافت نکرده و هم چنین اقدام به دریافت اطلاعات دانش آموزان از طریق س
باسمه تعالیبرای دریافت نگارش 18 سیستم دانا دوره متوسطه دوم و نگارش 9.8 مراکز پیش دانشگاهی و 5.8 مراکز راهنمایی آموزش از راه دور می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نماییدنکته : قبل از دریافت نگارش ، از برنامه ذخیره گرفته و بعد از دریافت نگارش حتما بروزآوری پایگاه را انجام داده و تغییرات مربوط به نصب هر نگارش را مطالعه فرمایید.آخرین تغییرات موجود در نگارش18 آخرین تغییرات در گزارش کنترل دانش آموزان تکرار
باسمه تعالیبرای دریافت نگارش9.9 دوره ابتدایی می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نماییدنکته : قبل از دریافت نگارش ذخیره و بعد از دریافت آن حتما بروزآوری پایگاه را انجام دهید. آخرین تغییرات موجود در نگارش 9.9· آخرین تغییرات در عملیات دریافت مشخصات فردی و ثبت نام دانش آموزان از سناد· آخرین جداول دروس و سرفصل ها و اهداف 
باسمه تعالیبرای دریافت نگارش10.0 دوره ابتدایی می توانید از طریق لینک زیر اقدام نموده و آن را در مسیر نصب برنامه اصلی جایگزین نماییدنکته : قبل از دریافت نگارش ذخیره و بعد از دریافت آن حتما بروزآوری پایگاه را انجام دهید. آخرین تغییرات موجود در نگارش 10.0آخرین تغییرات در عملیات دریافت مشخصات فردی و ثبت نام دانش آموزان از سنادآخرین جداول دروس و سرفصل ها و اهداف
یکی دیگر از موارد بسیار مهمی که  دانشجویان و دانش آموزان تیزهوشان با آن مواجه هستند، نوشتن مقاله و پایان نامه نویسی است. این امر بخصوص برای کسانی اهمیت حیاتی خواهد داشت که می خواهند جهت ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد به خارج بروند و یا پس از دریافت مشاوره تحصیلی کنکور ، اقدام به انتخاب رشته نمایند.اگر شما هم علاقه مند به تهیه و نوشتن مقالات ISI برای مجلات معتبر بین المللی و یا نوشتن پایان نامه دانشگاه هستید از شما د
ساعاتی قبل مایکروسافت یک آپدیت Cumulative امنیتی بسیار مهم برای ویندوز 10 منتشر کرد. هرچند در حال حاضر تغییرات این آپدیت مشخص نیست، اما احتمالاً با وصله یا وصله های امنیتی اورژانسی همراه است. مایکروسافت به کلیه کاربران آخرین نسخه پایدار از ویندوز 10 توصیه کرده این آپدیت را دریافت و نصب کنند.KB3211320  یک آپدیت امنیتی حیاتی برای مرورگر Microsoft Edge و به طور مشخص نسخه 1607 (آپدیت Anniversary) ویندوز 10 است. در حال حاضر اطلاعات بیشتری از این آپدیت در دست نیست.آپدیت
باسمه تعالی نگارش 1.30 نرم افزار مدیر ، جهت تکمیل فرم الف گزارش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی دوره اول و دوم در سال تحصیلی 96 - 95 که می توانید از طریق لینک زیر دانلود و مطابق با راهنمای نصب و بهره برداری از نرم افزار در در درون فایل فشرده ذخیره شده است ، اقدام نمایید .
باسمه تعالیچنانچه در هنگام کار با سیستم توصیفی با خطای 24 مبنی بر این که ( سال جاری غیر مجاز می باشد ) مواجه اید ،می توانید به دو روش زیر اقدام نمایید .الف : اسکریپ ذیل را دانلود و از طریق هلپر برنامه و از منوی اصلاح اطلاعات ، اجرا نمایید .ب : منتظر بمانید که نگارش جدید انتشار یابد 
با توجه به آنکه استوانه کوروش بزرگ از آثار شاهی و یادبودی می‌باشد که معمولا این گونه آثار توسط نهاد های قدرت نگارش می‌یافته‌اند، هر پژوهشگری ممکن است این پرسش را مطرح کند که آیا آنچه در استوانه کوروش نوشته شده  است واقعیت دارد یا فقط یک تبلیغ است؟! چالشی که برای بسیاری از آثار اینچنینی وجود دارد.
از نگارش‌های پیشین ASP.NET، هنوز هم اطلاعات شیء User مانند User.Identity.Name در ASP.NET Core نیز در دسترس هستند. به این ترتیب زمانیکه کاربری به سیستم وارد شد، دیگر نیازی نیست تا جهت یافتن Name او، از بانک اطلاعاتی کوئری گرفت. خاصیت Name یاد شده به صورت خودکار از کوکی رمزنگاری شده‌ی او دریافت شده و در اختیار برنامه قرار می‌گیرد. این Name در ASP.NET Core Identity، اصطلاحا یک User Claim پیش‌فرض نام دارد و به صورت خودکار ایجاد و مقدار دهی می‌شود. اکنون این سؤال مطرح می‌شو
سایتی رو که امروز میخوام معرفی کنم یک سایت دانلود کتاب عمومیه. سایت booktolearn یک سایت فارسیه که در حوزه های مختلف کتاب های زبان اصلی رو به رایگان برای دانلود قرار داده. بخش کشاورزی این سایت هم یکی از قسمت های قوی اونه که درمورد خیلی از زمینه های کشاورزی به خصوص باغبانی کتاب های خوبی برای دانلود داره.همچنین کتابهایی که در قسمت ریاضی و آمار این سایت هست میتونه خیلی مفید باشه. و البته خودآموزها و کتاب های بسیار متنوعی که در مورد زبان انگلیسی، راهنم
در جهت بهبود فعالیتهای نشریه چلچراغ در هر شماره بهترین مقاله نگارش شده در نشریه از دید مخاطبان انتخاب میگردد. لذا با توجه به بازخورد های مخاطبان محترم و عزیز چلچراغ؛ متن «آسته برو آسته بیا...» که توسط خانم سمانه صالحی نوشته شده بود و در شماره اول نشریه به چاپ رسید به عنوان بهترین متن نگارشی شماره اول معرفی میگردد. امید است در آینده شاهد متون زیباتر و بهتری از این نویسنده و سایر نویسندگان محترم چلچراغ باشیم.
 مچ اوراق اداری به چه گونه تعریف می شود
؟به مجموعه ای از سفارش طراحی ست اداری  یا تقاضا
ساخت ست اداری یا کاغذهایی که در امور
پرسنلی یک شرکت جهت کارهای
رسمی یا غیر رسمی، مورد استفاده قرار می گردد، ست اداری یا طراحی ست
اداری می گویند. باتوجه به علت
تقاضا طراحی ست اداری زیبایی شناختی و هماهنگی هرچه  بالاتر
آن سازمان ، خوبتر است این اوراق به یک
 ست اوراق شرکتی به چه گونه تعریف می شود
؟به گرداوری ای از سفارش طراحی ست اداری  یا تقاضا
ساخت ست اداری یا اوراقی که در امور
اداری یک کمپانی جهت فعالیت های
رسمی یا غیر رسمی، مورد استفاده قرار می گردد، ست اداری یا طراحی ست
اداری می گویند. باتوجه به دلیل
تقاضا طراحی ست اداری زیبایی شناختی و هماهنگی هرچه  بالاتر
آن برند، بهتر می باشد ا
سه اسپل جدید در راه کلش اف کلنز!!سه اسپل سپل کند کننده (slow) ، محافظ (shield) و افزایش سرعت دفاعی ها (defence boost) درآینده ای نزدیک به بازی افزوده خواهند شد که البته هر سه ی آنها از نوع اسپل اکسیری میباشند که میتوانند اطلاعات دقیق تر آنها را در زیر مشاهده فرمایید!! باتوجه به اسامی اسپل ها ، پیش بینی میشود تغییرات جدیدی در بازی برای استفاده از انها داده شود.(البته لازم به ذکر است که تاریخ دقیق معرفی آنها بطور دقیق مشخص نیست و سایت ا
در حاشیه یک کاریکاتوراشاره؛فریاد؛ اشاره برای چه؟ فریاد چرا؟تابه حال شنیده بودیم که فریادها معمولا زمانی بالا می گیرد که کسی هشتش در گرو نه اش باشد ولی انگار در اینجا فاصله گرفتاری های انسان ها تا حدی زیاد است که می توان گفت که شش این ها در گرو نه اشان باشد.چون اشاره اکید هم به فزیاد فریاد آمده است.انگار جدال بر سر فهم است و نافهمی.ولی پاسخ از هر دو جانب درست است و برخوردها درشت.آن یکی بر شش می زند و آن دیگری سه بر شش روا می دارد؛بالاخره نرد جدا
 قربان محمدپور کارگردان فیلم سینمایی «سلام بمبئی» محصول مشترک ایران و هند درباره مراحل پس از تولید فیلم در گفت و گو با خبرنگار سینما تئاتر فارس گفت: ظرف یک هفته آینده تدوین فیلم توسط سهراب خسروی به پایان می رسد و صداگذاری فیلم توسط علیرضا علویان انجام خواهد شد. ساخت موسیقی فیلم به دیلشاد شیخ یکی از سازندگان موسیقی فیلم‌های هندی انجام می گیرد. پوستر و مواد تبلیغی فیلم هم به سرعت آماده می شود تا فیلم را بتوانیم برای اکران عید فطر در
باسمه تعالیرفع خطای Xenocode Postbuild 2010برای رفع خطای Xenocode Postbuild 2010 که در هنگام اجرای سیستم های دانش آموزی بر روی سیستم عامل های 7 و 8 و 8.1 و 10 رخ می دهد ، نرم افزار مذکور را دانلود و بعد از خارج سازی از حالت فشرده مطابق با راهنمای زیر اقدام فرمایید . امید است که این برنامه بتواند بخشی از مشکلات همکاران را مرتفع سازد .1 - نرم افزار را اجرا نمایید 2 - برای حذف فایل هایی که مانع از اجرای صحیح نرم افزار سیستم های دانش آموزی می شود بدواً کلید c1  را تایپ نمو
در این پست مجموعه سه کتاب پرفروش و مهم Andrew Matthews ارائه گردیده است. این سری از کتاب ها می تواند هم از جنبه تقویت مهارت خواندن زبان انگلیسی مفید باشد و همینطور می توان از آنها به عنوان دروس روانشناسی و رموز موفقیت در زندگی استفاده نمود. این مجموعه شامل عناوین زیر می باشد:کتاب Follow Your Heart:کتاب Follow Your Heart برای افزایش اعتماد به نفس و کسب موفقیت در زندگی نگارش شده که بیش از یک میلیون نسخه از آن به 30 زبان دنیا به فروش رسیده است. این کتاب شامل 10 فصل می باشد
 آموزش مهارت های نوشتاری (نگارش و انشا) فارسی                                                                                                                      &n
 مقاله جایگاه اقتصاد از منظر اسلام دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ استفایل ورد مقاله جایگاه اقتصاد از منظر اسلام کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده استتوجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مقاله جایگاه اقتصاد ا
مختصری در مورد گروه پژوهشی انجام پایان نامه دکتر تحقیق گروه پژوهشی دکتر تحقیق ( انجام پایان نامه دکتر تحقیق ) با بهره گیری از از کادر علمی، خبره، مشاوره اساتید دانشگاه و پشتیبانی تمام وقت اساتید در راستای تحقق بخشیدن به نیاز های دانشجویان تشکیل شده است. گروه دکتر تحقیق با چندین سال سابقه در انجام پایان نامه علمی و پژوهشی، ارائه طرحهای توجیهی در قالب پایان نامه های پژوهشی، مشاوره انجام پایان نامه دکتری، انجام مقا
 قطع عضو و راهکارهای جلوگیری از آن در بلایای طبیعی (زلزله) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ استفایل ورد قطع عضو و راهکارهای جلوگیری از آن در بلایای طبیعی (زلزله) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی قطع عضو و راهکارهای جلوگیری از آن در بلایا
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها