سبوپسوریازیس


چرب بودن پوست سر (سبوره) مجموعه : آرایش صورت و زیبایی درماتیت سبوره یک اصطلاح کلی بوده و شامل گروهی از بیماری های مزمن و عودکننده است که از حالات خفیف و شایع شامل شوره سر و چرب بودن پوست سر (سبوره) شروع شده تا انواع متوسط و شدید درماتیت سبوره که در آن پوست سر (و گاهی صورت، سینه و حتی مناطق دیگر) قرمزو خارش دار بوده و درجات گوناگونی از شوره و ا لتهاب درآن وجود دارد. اگرشوره سر را در نظرنگیریم شیوع درماتیت سبوره در جمعیت حدود 5 – 2 درصداست.  مشخ
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها